Finanstilsynet Økokrim
Linje

Seks måneders fengsel for uaktsom hvitvasking

ØKOKRIM 06.10.2015

Kvinne lånte ut konto til ektemannen – ble dømt for hvitvasking

Ektemannen er ansett som hovedmannen i samme sakskompleks og er tidligere idømt tre års fengsel for omfattende skatteunndragelser og merverdiavgiftsbedragerier.

Kvinnens hvitvaskingshandlinger bestod i å innløse bankremisser som retten mente hun burde forstått var kjøpt for utbytte av straffbare handlinger, samt at hun lot ektemannen disponere hennes bankkonto uten at hun orienterte seg om hvor de over fem millioner kroner som gikk inn på kontoen kom fra.

Kvinnen ble frikjent av Drammen tingrett for de samme handlingene, i følge Aftenposten mente tingretten mente at kvinnen ikke hadde forutsetninger for å forstå at dette var ulovlig siden hun hverken kunne norsk eller hadde kjennskap til norsk samfunnsliv.

Påtalemyndigheten anket frikjennelsen i tingretten til Borgarting lagmannsrett. Aktoratet mente kvinnen hadde handlet forsettlig og at hun var helt klar over hva hun gjorde. I dommen skriver Lagmannsretten at de har vanskelig for å forstå at hun skal ha vært så ukjent med ektefellens aktiviteter som hun forklarte, men fant det likevel bare bevist at hun hadde utvist grov uaktsomhet og ikke handlet med forsett.  

Førstestatsadvokat i ØKOKRIM Anna Haugmoen Mo uttaler til Aftenposten at dommen viser at de som låner ut sine konti til sine nærmeste uten å kontrollere hva de brukes til løper en risiko for å bli straffet.