Finanstilsynet Økokrim
Linje

Spåmann og spåkvinne dømt til fengsel for hvitvasking

ØKOKRIM 11.02.2010

Stjør- og Verdal tingrett har dømt et ektepar fra Nord-Trøndelag til 1 år og 8 måneders fengsel for blant annet heleri.

Ekteparet tilbød spåtjenester over telefon. I den forbindelse opprettet de et firma i Panama, og mente derfor at spåtjenestene ble gjort på vegne av selskapet i Panama. Slik mente de seg fritatt fra betaling av norske skatter og avgifter. Inntektene fra driften ble overført fra en norsk til en panamansk konto.

Spørsmålet om hvor driften reelt sett befant seg var sentralt i rettssaken. Retten kom enstemmig fram til at spåvirksomheten ble drevet gjennom et enkeltmannsforetak i Norge, og ikke det panamanske selskapet. De skulle derfor ha innbetalt merverdiavgift for tjenestene de leverte.

I forlengelsen av dette var ekteparet også tiltalt for å ha hvitvasket ca 2.3 millioner kroner av den unndratte momsen gjennom overføringer til Panama. Disse overføringene bidro til å skjule utbyttet fra skattemyndighetene.

Ettersom de selv forsøkte å skjule utbyttet ble de blant annet dømt for selvvasking (Straffeloven § 317, andre ledd). Selvvasking foregår når det skjules eller tilsløres hvor utbytte fra en kriminell handling man selv har begått befinner seg, stammer fra, hvem som har rådigheten over det, dets bevegelser og hvem som har rettigheter knyttet til det.

Ekteparets datter var også tiltalt i saken. Hun hadde en mer perifer rolle i saken, men ble likevel idømt 177 timers samfunnsstraff for blant annet heleri.

Dommen er anket og er derfor ikke rettskraftig.