Finanstilsynet Økokrim
Linje

Terrorfinansiering i Vest-Afrika

ØKOKRIM 10.02.2014

GIABA (The Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa) og FATF har utarbeidet en typologirapport som avdekker hvilke metoder terrorister, terrorgrupper og deres tilhengere i Vest-Afrika samler, overfører og bruker midler.

Rapporten er basert på kilder fra fem vest-afrikanske land hvor det har funnet sted flere alvorlige terroraksjoner. Rapporten viser gjennom case-studier til indikatorer og faresignaler for terrorfinansiering i regionen. På grunnlag av dette er fire hovedmodi for terrorfinansiering i Vest-Afrika identifisert:

- Gjennom handel

- Gjennom ikke-statlige organisasjoner, veldedige organisasjoner og innsamling

- Gjennom smugling av våpen, andre varer og kontanter

- Gjennom narkotikasmugling og omsetning. 

Noen av rapportens hovedkonklusjoner er at

- Terrorister bruker både lovlige og ulovlige måter til å finansiere virksomheten sin, i tillegg til å bruke både formelle og uformelle metoder for å flytte midlene

- De rapporteringspliktige i Vest-Afrika har dårlige kapasitet til å avdekke terrorfinansiering- Grensekontrollen mellom landene er svak, noe som resulterer i jevn flyt av terrorister og små og lette våpen

- Politi- og påtalemyndighet, forvaltningsorganer, sikkerhetstjenestene og domstolene mangler kapasitet til å behandle terror og terrorfinansiering på en effektiv måte

- Manglende evne og vilje til samarbeid og informasjonsdeling mellom nasjonale myndigheter på dette feltet er en del av grunnen til den svakere sikkerhet og økt terrorfinansiering i regionen.

Rapporten kan lastes ned på engelsk, fransk og portugisisk.