Finanstilsynet Økokrim
Linje

Terrorfinansieringsrapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt

ØKOKRIM 11.02.2015

Studien analyserer finansieringen av 40 jihadistiske terrorangrep i Europa og viser at de fleste angrepene er lite kostbare og ofte finansiert med lovlige midler

Rapporten som er utarbeidet av forsker Emilie Oftedal viser terroristenes økonomiske disposisjoner er ganske hverdagslige. Terrorcellers medlemmers lønn, trygd eller oppsparte midler er de vanligste finansieringsmetodene. Halvparten av cellene som er kartlagt er helt selvfinansierte, mens bare en fjerdedel cellene har mottatt støtte fra internasjonale terrororganisasjoner. Kun fem prosent av cellene hadde mottatt midler fra islamske veldedige organisasjoner, og i det gjennomgåtte materialet er det ingen tilfeller av at hawalatjenester er brukt i finansieringen av terroraksjoner. Tre fjerdedeler av angrepene antas å ha kostet under 10.000 US dollar å gjennomføre, og det synes å være en trend at andelen angrep som finansieres utenfra cellen går ned til fordel for selvfinansierte celler med lovlige inntekter. 

Siden dagens terrortrussel mot Vest-Europa i liten grad finansieres gjennom store transaksjoner eller fra land som vekker oppsikt er det vanskelig å avdekke og stanse europeiske jihadisters økonomiske aktiviteter, noe rapporten peker på at myndighetene bør rette oppmerksomhet mot.

Rapporten kan lastes ned fra FFIs hjemmesider.