Finanstilsynet Økokrim
Linje

Varsling om forlengelse av båndlegging av formuesgoder - Bastian Alexis Vasquez

Finanstilsynet og ØKOKRIM 19.01.2015

Oslo tingrett har i kjennelse av 15. januar 2015 om opprettholdelse av Sjef PSTs beslutning om båndlegging av formuesgoder med hjemmel i straffeprosessloven § 202d jf. § 202e.

"Alle formuesgoder tilhørende Bastian Alexis Vasquez, født 9 april 1990, herunder nåværende og fremtidige bankkonti i nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner, båndlegges inntil annet bestemmes av Politiets sikkerhetstjeneste eller retten, men ikke utover 12 mars 2015. 
Båndleggelsen omfatter ikke formuesgoder som er nødvendige til underhold av Vasquez eller noen han forsørger, jf straffeprosessloven § 202 d annet ledd."

Finansinstitusjoner som eventuelt avdekker og båndlegger midler tilhørende Vasquez bes om å varsle PST. Båndlegging har både den funksjon at det sikrer midler til beslag samtidig som det gir PST en viktig varsling om Vasquez' bevegelser.