Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF - Plenarmøte 23. juni 2017 - Offisielle erklæringer vedrørende det enkelte land

Finanstilsynet 29.08.2017

1. Offisiell erklæring

Valencia, Spania, 23. juni 2017

The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som setter standarder for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering (AML/CFT). For å beskytte det internasjonale finanssystemet mot risiko knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering (ML/FT), og for å oppfordre til økt etterlevelse av AML/CFT-standarder, har FATF identifisert jurisdiksjoner med strategiske mangler og samarbeider med jurisdiksjonene for å utbedre manglene som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet.

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF til organisasjonens medlemmer og andre jurisdiksjoner om å iverksette mottiltak for å beskytte det internasjonale finanssystemet mot den pågående og omfattende risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering (ML/FT) som skriver seg fra Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK):

Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK)
FATF er fortsatt bekymret over at DPRK ikke har utbedret de betydelige manglene i landets innsats mot hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering (AML/CFT) og den alvorlige trusselen dette representerer mot det internasjonale finanssystemets integritet. FATF oppfordrer DPRK på det sterkeste til umiddelbart og på en hensiktsmessig måte å utbedre manglene med hensyn til AML/CFT. I tillegg er FATF dypt bekymret over trusselen fra DPRKs ulovlige virksomhet knyttet til spredning og finansiering av masseødeleggelsesvåpen (WMD).

FATF står fast ved sin henstilling av 25. februar 2011 til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til å råde sine finansinstitusjoner til å være spesielt oppmerksomme på forretningsforbindelser og transaksjoner med DPRK, herunder nordkoreanske selskaper, finansinstitusjoner og deres stedfortredere. I tillegg til økt kontroll henstiller FATF til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til å iverksette effektive mottiltak og målrettede økonomiske sanksjoner i tråd med gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, for å beskytte sin egen finanssektor mot risiko for hvitvasking av penger, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen (ML/FT/PF) som skriver seg fra Den demokratiske folkerepublikken Korea. Jurisdiksjonene bør treffe nødvendige tiltak for å stenge nordkoreanske bankers filialer, datterselskaper og representasjonskontorer på deres territorium samt avslutte korrespondentrelasjoner med banker i DPRK der dette er nødvendig som følge av gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd. 

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF til organisasjonens medlemmer og andre jurisdiksjoner om å intensivere sine aktsomhetsvurderende tiltak proporsjonalt med den risiko som skriver seg fra den aktuelle jurisdiksjonen:

Iran
I juni 2016 ønsket FATF velkommen Irans forpliktelse på høyt politisk nivå til å avhjelpe sine strategiske mangler i arbeidet for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering (AML/CFT) samt landets beslutning om å be om faglig bistand til å gjennomføre sin handlingsplan. Ettersom Iran har vist vilje til å forplikte seg politisk og truffet nødvendige tiltak i tråd med handlingsplanen, har FATF besluttet at opphevingen av mottiltakene videreføres. FATF vil fortsatt overvåke fremdriften nøye for å påse at handlingsplanen blir gjennomført, og vil vurdere veien videre i prosessen. 

Iran vil bli stående på FATFs offisielle erklæring inntil handlingsplanen er gjennomført i sin helhet. Inntil Iran har gjennomført de tiltakene som kreves for å avhjelpe manglene angitt i handlingsplanen, vil FATF fortsatt være bekymret over risikoen for terrorfinansiering som skriver seg fra Iran, og over trusselen dette innebærer for det internasjonale finanssystemet. FATF henstiller derfor til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til fortsatt å råde sine nasjonale finansinstitusjoner til å være spesielt aktpågivende når det gjelder forretningsforbindelser og transaksjoner med fysiske og juridiske personer fra Iran, i tråd med FATFs anbefaling 19. FATF oppfordrer Iran på det sterkeste til å avhjelpe alle manglene med hensyn til AML/CFT, særlig dem som knytter seg til terrorfinansiering.

FATF vil opprettholde samarbeidet med Iran og nøye overvåke landets fremgang.

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til de to landene omtalt i den offisielle erklæringen, jf. ovenfor, har FATF i en annen liste («Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process») identifisert sju øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering som vil overvåkes av FATF. Dette gjelder Bosnia-Hercegovina, Etiopia, Irak, Jemen, Syria, Uganda og Vanuatu. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen.

Afghanistan og Laos er nå tatt ut av listen.

FATFs nærmere beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene som nå er listeført, fremgår av linken nedenfor. Det bes om at denne informasjonen tas i betraktning.