Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF – Plenarmøte 19. februar 2016 – Offisielle erklæringer vedrørende enkelte land

Finanstilsynet 19.04.2016

1. Offisiell erklæring

FATF understreker at organisasjonen fortsatt er særdeles bekymret over Irans manglende håndtering av risikoen som knytter seg til finansiering av terrorisme, samt hvilken alvorlig trussel dette utgjør for integriteten i det internasjonale finanssystem. FATF oppfordrer alle jurisdiksjoner om å anmode sine nasjonale finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, herunder bl.a. iranske selskaper og finansinstitusjoner. I tillegg til økt kontroll, oppfordrer FATF alle jurisdiksjoner om å iverksette effektive mottiltak for å beskytte sine økonomiske sektorer mot risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme med opphav i Iran.

FATF mener Den demokratiske folkerepublikken Koreas fortsatt manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering utgjør en trussel mot det internasjonale finanssystem. FATF oppfordrer alle jurisdiksjoner om å råde sine finansinstitusjoner om å være spesielt oppmerksomme til forretningsforbindelser og transaksjoner med Den demokratiske folkerepublikken Korea, herunder nasjonale selskaper og finansinstitusjoner. Som for Iran oppfordrer FATF alle jurisdiksjoner om å iverksette effektive mottiltak for å beskytte sine økonomiske sektorer mot risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme med opphav i Den demokratiske folkerepublikken Korea, i tillegg til økt kontroll.

Myanmar var tidligere omtalt i den offisielle erklæringen, men er nå tatt ut av denne og flyttet til listen omtalt nedenfor. Dette er en følge av at Myanmar har kommet langt i å rette opp sine strategiske mangler ihht. avtalt handlingsplan med FATF.

 

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til de 2 landene omtalt i den offisielle erklæringen, jf. ovenfor, har FATF i en annen liste («Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process») identifisert 11 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering som vil overvåkes av FATF. Dette gjelder Afghanistan, Bosnia og Herzegovina, Guyana, Irak, Jemen, Laos, Myanmar, Papua Ny-Guinea, Syria, Uganda og Vanuatu. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen.

Algerie, Angola og Panama har kommet så langt i arbeidet med å rette opp strategiske mangler at FATF har besluttet at det ikke lenger vil være grunn til å overvåke disse.

FATFs nærmere beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene som nå er listeført, fremgår av linken nedenfor. Det bes om at denne informasjonen tas i betraktning.