Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF – Plenarmøte 23. oktober 2015 – Offisielle erklæringer vedrørende enkelte land

Finanstilsynet 18.12.2015

1. Offisiell erklæring

FATF understreker at organisasjonen fortsatt er særdeles bekymret over Irans manglende håndtering av risikoen som knytter seg til finansiering av terrorisme, samt hvilken alvorlig trussel dette utgjør for integriteten i det internasjonale finanssystem. FATF oppfordrer alle jurisdiksjoner om å anmode sine nasjonale finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, herunder bl.a. iranske selskaper og finansinstitusjoner. I tillegg til økt kontroll, oppfordrer FATF alle jurisdiksjoner om å iverksette effektive mottiltak for å beskytte sine økonomiske sektorer mot risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme med opphav i Iran.

FATF mener Den demokratiske folkerepublikken Koreas fortsatt manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering utgjør en trussel mot det internasjonale finanssystem. FATF oppfordrer alle jurisdiksjoner om å råde sine finansinstitusjoner om å være spesielt oppmerksomme til forretningsforbindelser og transaksjoner med Den demokratiske folkerepublikken Korea, herunder nasjonale selskaper og finansinstitusjoner. Som for Iran oppfordrer FATF alle jurisdiksjoner om å iverksette effektive mottiltak for å beskytte sine økonomiske sektorer mot risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme med opphav i Den demokratiske folkerepublikken Korea, i tillegg til økt kontroll.

Myanmar er også omtalt i den offisielle erklæringen, men det fremheves at landet har gjort fremskritt i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Det er likevel mye som gjenstår og FATF anmoder om at risikoen knyttet til Myanmar tas i betraktning. I denne forbindelse vises det til Hvitvaskingslovens § 15. Se også Finanstilsynets Veiledning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, Rundskriv 8/2009, 23.06.2009, avsnittene 2.11 og 2.11.1.

Algerie var tidligere omtalt i den offisielle erklæringen, men er nå tatt ut av denne og flyttet til den andre listen omtalt nedenfor. Dette er en følge av at Algerie har kommet langt i å rette opp sine strategiske mangler ihht. avtalt handlingsplan med FATF.

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til de 3 landene omtalt i den offisielle erklæringen, jf. ovenfor, har FATF i en annen liste («Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process») identifisert 12 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering som vil overvåkes av FATF. Dette gjelder Afghanistan, Algerie, Angola, Bosnia og Herzegovina, Guyana, Irak, Jemen, Laos, Panama, Papua Ny-Guinea, Syria og Uganda. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen. Laos har ikke hatt den fremgangen som FATF forventer.

Ecuador og Sudan har kommet så langt i arbeidet med å rette opp strategiske mangler at FATF har besluttet at det ikke lenger vil være grunn til å overvåke landet.

FATFs nærmere beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene som nå er listeført, fremgår av linken nedenfor. Det bes om at denne informasjonen tas i betraktning.