Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF – Plenarmøte 24. juni 2016 – Offisielle erklæringer vedrørende enkelte land

Finanstilsynet 14.09.2016

1. Offisiell erklæring

FATF mener Den demokratiske folkerepublikken Koreas fortsatt manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering utgjør en trussel mot det internasjonale finanssystem. FATF oppfordrer alle jurisdiksjoner til å råde sine finansinstitusjoner om å være spesielt oppmerksomme på forretningsforbindelser og transaksjoner med Den demokratiske folkerepublikken Korea, herunder nasjonale selskaper og finansinstitusjoner. For å beskytte sine økonomiske sektorer mot risiko for hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og finansiering av masseødeleggelsesvåpen med opphav i Den demokratiske folkerepublikken Korea oppfordres alle jurisdiksjoner til å iverksette effektive mottiltak og målrettede sanksjoner i tråd med gjeldende resolusjoner fra FNs Sikkerhetsråd. I tillegg anbefales alle jurisdiksjoner å forebygge bruk av korrespondentbanktjenester for å omgå eller unngå mottiltak, samt å gjennomgå finansinstitusjoner i sin jurisdiksjon for å avdekke eventuelle filialer eller andre former for tilknytning til finansinstitusjoner i Den demokratiske folkerepublikken Korea.

Som følge av Irans vedtakelse av en handlingsplan for å bøte på strategiske svakheter i sitt arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering, har FATF midlertidig opphevet oppfordringen om mottiltak mot Iran i 12 måneder. I denne perioden vil Irans gjennomføring av handlingsplanen følges nøye. Dersom Iran ikke har vist tilstrekkelig fremdrift i gjennomføringen av handlingsplanen mot slutten av denne perioden, vil FATFs oppfordring til mottiltak på nytt gjøres gjeldende. FATF understreker at organisasjonen fortsatt er bekymret over Irans manglende håndtering av risikoen som knytter seg til finansiering av terrorisme, og den alvorlige trussel dette utgjør for integriteten i det internasjonale finanssystem. FATF oppfordrer fortsatt alle jurisdiksjoner til å anmode sine nasjonale finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran.

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til de to landene omtalt i den offisielle erklæringen, jf. ovenfor, har FATF i en annen liste («Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process») identifisert ni øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering som vil overvåkes av FATF. Dette gjelder Afghanistan, Bosnia og Herzegovina, Guyana, Irak, Jemen, Laos, Syria, Uganda og Vanuatu. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen.

Myanmar og Papua Ny-Guinea har kommet så langt i arbeidet med å rette opp strategiske mangler at FATF har besluttet at det ikke lenger vil være grunn til å overvåke disse.

FATFs nærmere beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene som nå er listeført, fremgår av linken nedenfor. Det bes om at denne informasjonen tas i betraktning.