Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF Plenarmøte 3. november 2017 - Offisielle erklæringer vedrørende det enkelte land

Finanstilsynet 23.11.2017

Offisiell erklæring fra FATF

The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som setter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT). For å beskytte det internasjonale finanssystemet mot risiko knyttet til hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/FT) og for å oppfordre til økt etterlevelse av AML/CFT-standardene har FATF identifisert jurisdiksjoner med strategiske mangler og samarbeider med jurisdiksjonene om å utbedre manglene, som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet.

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF til organisasjonens medlemmer og andre jurisdiksjoner om å iverksette mottiltak for å beskytte det internasjonale finanssystemet mot den pågående og omfattende risikoen for hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/FT) som har opphav i Den demokratiske folkerepublikk Korea (DPRK):

Den demokratiske folkerepublikk Korea (DPRK)
FATF er fortsatt bekymret over at DPRK ikke har utbedret de betydelige manglene i landets innsats mot hvitvasking av penger og bekjempelse av terrorfinansiering (AML/CFT) og den alvorlige trusselen dette representerer mot det internasjonale finanssystemets integritet. FATF oppfordrer DPRK på det sterkeste til umiddelbart og på en hensiktsmessig måte å utbedre manglene med hensyn til AML/CFT. I tillegg er FATF dypt bekymret over trusselen fra DPRKs ulovlige virksomhet knyttet til spredning og finansiering av masseødeleggelsesvåpen (WMD).

FATF står fast ved sin henstilling av 25. februar 2011 til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til å råde sine finansinstitusjoner til å følge spesielt nøye med på forretningsforbindelser og transaksjoner med DPRK, herunder nordkoreanske selskaper, finansinstitusjoner og deres stedfortredere. I tillegg til økt kontroll henstiller FATF til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til å iverksette effektive mottiltak og målrettede økonomiske sanksjoner i tråd med gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd for å beskytte sin egen finanssektor mot risiko for hvitvasking av penger, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen (ML/FT/PF) som har opphav i Den demokratiske folkerepublikk Korea. Jurisdiksjonene bør treffe nødvendige tiltak for å stenge nordkoreanske bankers filialer, datterselskaper og representasjonskontorer på sitt territorium samt avslutte korrespondentforbindelser med banker i DPRK der dette er nødvendig som følge av gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd.

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF til organisasjonens medlemmer og andre jurisdiksjoner om å intensivere sine aktsomhetsvurderende tiltak proporsjonalt med den risiko som har opphav i den aktuelle jurisdiksjonen:

Iran
I juni 2016 noterte FATF med tilfredshet Irans forpliktelse på høyt politisk nivå om å utbedre sine strategiske mangler i arbeidet for å bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT) samt landets beslutning om å be om faglig bistand til å gjennomføre sin handlingsplan. Ettersom Iran har vist vilje til å forplikte seg politisk og truffet nødvendige tiltak, besluttet FATF i juni 2017 å videreføre opphevingen av mottiltakene.

Handlingsplanen utløper 31. januar 2018, og FATF oppfordrer Iran på det sterkeste til snarest å fortsette på reformveien for å sikre at handlingsplanen blir gjennomført fullt ut og på alle punkter, og dermed utbedre alle gjenværende mangler med hensyn til AML/CFT, særlig dem som knytter seg til terrorfinansiering. FATF vil på sitt møte i februar vurdere Irans fremdrift og treffe de tiltak som måtte være nødvendig.

Iran vil bli omfattet av FATFs offisielle erklæring inntil handlingsplanen er gjennomført i sin helhet. Inntil Iran har gjennomført de tiltakene som kreves for å utbedre manglene angitt i handlingsplanen, vil FATF fortsatt nære bekymring for risikoen for terrorfinansiering som har opphav i Iran, og over trusselen dette innebærer for det internasjonale finanssystemet. FATF henstiller derfor til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til fortsatt å råde sine nasjonale finansinstitusjoner til å være spesielt aktpågivende med hensyn til forretningsforbindelser og transaksjoner med fysiske og juridiske personer fra Iran, i tråd med FATFs anbefaling nr. 19.

For ytterligere informasjon: