Finanstilsynet Økokrim
Linje

Fire års fengsel for hvitvasking, kreditorsvik og grov utroskap

ØKOKRIM 01.12.2015

Hvitvasket og bidro til utroskap kreditorsvik for totalt 128 millioner kroner.

Dommen er en del av den omfattende Johs. Lunde-saken. I egenskap av styremedlem i et selskap som var deleid av både Johs. Lunde og en annen investor bidro den domfelte til at et selskap han jobbet for urettmessig overførte midler til et annet selskap som var heleid av Johs. Lunde. 

De urettmessige transaksjonene ble gjort fra januar til september. Den domfelte mente at overføringene var reelle og forretningsmessige selv om flere av transaksjonene var i strid med både aksjeloven og investeringsvedtektene til selskapet. Etterforskningen viste at bilag for transaksjoner for over 100 millioner kroner ble fabrikkert over to dager i oktober, en knapp måned etter at den siste av kontanttransaksjonene var gjennomført. Retten festet således ikke lit til domfeltes forklaring om at dette var lovligheten til transaksjonene.

Hvitvaskingshandlingen bestod i at mannen overførte midler og fabrikkerte dokumentasjon som skulle få transaksjonene til å framstå legitime, og at mellomværendet mellom de to selskapene var i balanse. Lagmannsretten uttaler at «[D]e høye beløpene tilsier at det idømmes en streng straff» og at handlingene innebar grove tillitsbrudd. Det vises dessuten til at tiltaleposten om hvitvasking er en forbrytelse som ble gjort for å dekke over en annen forbrytelse. Retten fant heller ingen formildende omstendigheter.

Gulating lagmannsrett opprettholdt dommen fra Stavanger tingrett på fire års fengsel for grovt utroskap, hvitvasking og kreditorsvik på 40 millioner. Mannen ble dessuten fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet og å inneha ledende stilling eller å ha styreverv i noe selskap.