Finanstilsynet Økokrim
Linje

Melding om forlengelse av båndlegging av formuesgoder - strpl 202d - Bastian Alexis Vasquez, f. 9.4. 1990

12.10.2015

Oslo tingrett har i kjennelse av 29. september 2015 om forlengelse av båndlegging av formuesgoder med hjemmel i straffeprosessloven § 202d jf. § 202e besluttet følgende:

"Alle formuesgoder tilhørende Bastian Alexis Vasquez, født 9 april 1990, herunder nåværende og fremtidige bankkonti i nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner, båndlegges inntil annet bestemmes av Politiets sikkerhetstjeneste eller retten, men ikke utover 27. november 2015.

Båndleggelsen omfatter ikke formuesgoder som er nødvendige til underhold av Vasquez eller noen han forsørger, jf straffeprosessloven § 202 d annet ledd."

Eventuelle finansinstitusjoner som avdekker og båndlegger midler tilhørende Vasquez bes om å varsle PST. Båndlegging har både den funksjon at det sikrer midler til beslag samtidig som det gir PST mulighet til å bli varslet om Vasquez sine bevegelser.