Finanstilsynet Økokrim
Linje

Færre hvitvaskingsmeldinger til ØKOKRIM i 2015 – banker og pengeoverføringsselskaper med størst nedgang

ØKOKRIM 12.02.2016

Rapporteringen i 2015 sank med 19 % sammenlignet med 2014. Nedgangen skyldes lavere rapportering fra de to største gruppene rapporteringspliktige, bank og betalingsformidling.

Årsaken til nedgangen i rapporteringen fra banker er at en større finansinstitusjon har lagt om sitt arbeid med anti-hvitvasking, noe som blant annet har ført til en betydelig reduksjon i antall meldinger om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter). Ser man på rapporteringen fra banknæringen isolert fra denne aktøren vil man imidlertid se at tallene er høyere enn i 2014 og at mange av bankene styrket sin oppfølging av dette ansvarsområdet i 2015.

Nedgangen i rapportering fra betalingsformidling er også redusert vesentlig, uten at EFE kan se noen entydig forklaring til denne nedgangen. De store internasjonale betalingsforetakene har sendt ca. 90 % av rapportene i denne statistikkgruppen, og variasjon i ressursbruk på antihvitvasking antas å være en medvirkende faktor i antall rapporter som formidles. Vi ser imidlertid at stadig flere av de mindre norske betalingsaktørene rapporterer oftere. 

Rapporteringen av mistenkelige transaksjoner fra eiendomsmeglere økte også fra 2014, noe som kan tyde på en økende bevissthet i denne næringen knyttet til potensialet for misbruk av slike tjenester i hvitvaskings- og terrorfinansieringsøyemed. Dette er særlig viktig utvikling når vi vet at det er attraktivt å plassere utbyttet av kriminalitet i fast eiendom.

Økningen i rapportering fra forhandlere av gjenstander skyldes hovedsakelig at én bilforhandler som tidligere ikke hadde rapportert mistenkelige transaksjoner sendte 40 MT-rapporter i løpet av en kort periode.

 

MT-rapporter formidlet fordelt på bransje

2015

2014

2013

2012

2011

Advokater m.fl.

6

10

10

12

11

Andre jf. Hv-loven §4

33

41

51

44

27

Banker

3 391

3 971

3 170

2 869

2 529

e-pengeforetak

1

2

 

 

1

Forhandlere av gjenstander

95

53

50

59

64

Forsikringsselskap

52

51

67

56

33

Meglere

45

38

16

15

5

Regnskapsførere

46

53

56

47

48

Revisorer

49

45

39

54

66

Verdipapirforetak mv.

10

6

7

2

6

Virksomhet for betalingsformidling

986

1 525

806

871

1 237

Totalt

4 714

5 795

4 272

4 029

4 027