Linje

Rapportering til ØKOKRIM

Formål

Formålet med rapporteringsplikten er å gjøre det enklere å avdekke profittmotivert kriminalitet og å hindre at finansinstitusjoner og andre rapporteringspliktige misbrukes i hvitvaskingssammenheng.

Hvem er rapporteringspliktig?

Hvitvaskingslovens § 4 gir en oversikt over hvem som faller inn under loven som rapporteringspliktig til ØKOKRIM:

Når skal det rapporteres?

Dersom det oppstår mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller til forhold som rammes av straffeloven § 131 til § 136 a, skal det foretas undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. 

Hva skal rapporteres?

MT-rapporter skal inneholde utfyllende opplysninger om grunnlaget for mistanken, om undersøkelsene og transaksjonene i tillegg til personalia og kundeforhold for den eller de som det rapporteres på. Kopi av dokumentasjon for den mistenkelige transaksjon vedlegges.

Krav til god rapportering

Bedre MT-rapportering.

ØKOKRIM

Hvordan rapportere?

Rapporter om mistenkelige transaksjoner (MTR) sendes elektronisk. Det er tilrettelagt for sikker elektronisk overføring av opplysninger til ØKOKRIM via Altinn