Linje

Hvem er rapporteringspliktig?

28.08.2017

Hvitvaskingslovens § 4 gir en oversikt over hvem som faller inn under loven som rapporteringspliktig til ØKOKRIM:

Lover gjelder for følgende juridiske personer:

 1. Finansinstitusjoner
 2. Norges Bank
 3. e-pengeforetak
 4. foretak som driver valutavirksomhet
 5. betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester
 6. verdipapirforetak
 7. forvaltningsselskaper for verdipapirfond
 8. forsikringsselskaper
 9. foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling
 10. tilbyder av posttjenester ved formidling av verdisendinger
 11. verdipapirregistre
 12. foretak som driver depotvirksomhet
 13. forvaltere av alternative investeringsfond

Loven gjelder også for følgende juridiske og fysiske personer i utøvelsen av deres yrke:

 1. statsautoriserte og registrerte revisorer, samt revisor som er ansvarlig for revisjon av regnskapet for kommune eller fylkeskommune, samt for kommunalt og fylkeskommunalt foretak, i samsvar med nærmere bestemmelser fastsatt av departementet, jf. lov om kommuner og fylkeskommuner § 78 nr. 8
 2. autoriserte regnskapsførere
 3. advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig juridisk bistand, når de bistår eller opptrer på vegne av klienter ved planlegging eller utføring av finansielle transaksjoner eller transaksjoner som gjelder fast eiendom eller gjenstander med verdi over 40.000 kroner
 4. eiendomsmeglere og boligbyggelag når det drives eiendomsmegling
 5. foretak som mot vederlag tilbyr tilsvarende tjenester som nevnt i nr. 1 til 4
 6. tilbydere av virksomhetstjenester
 7. personer med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester

Loven gjelder også for foretak og personer som utfører tjenester på vegne av eller for personer som nevnt i første og annet ledd.

Når advokater opptrer som bostyrere, gjelder bestemmelsene i §§ 17, 18, 20, 21, 27 og 28.

§ 4 a gjelder for forhandlere av gjenstander. Departementet kan i forskrift la enkelte eller flere av bestemmelsene i loven få anvendelse for forhandlere av gjenstander ved transaksjoner over bestemte beløpsgrenser ved bruk av nærmere angitte typer betalingsmiddel.

Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra enkelte eller flere av bestemmelsene i loven for visse rapporteringspliktige.

Departementet kan i forskrift fastsette regler som nærmere angir hvem som er omfattet av § 4 første og annet ledd og regler som gir loven anvendelse for foretak som driver spillvirksomhet, inkassoforetak, pensjonskasser og formidlere av andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper.

§ 4 a.Beløpsgrense for kontantvederlag. Kontroll

Forhandlere av gjenstander kan ikke motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer. Dette gjelder også der oppgjøret gjennomføres i flere operasjoner.

Skattekontoret fører kontroll med at første ledd blir overholdt. Ved kontrollen gjelder skatteforvaltningsloven §§ 10-1, 10-2, 10-4, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13 og 10-14 tilsvarende så langt de passer.

 

Tips

Dersom du har mistanke om transaksjoner som kan ha tilknytning til utbytte av straffbar handling, men ikke er rapporteringspliktig, tar ØKOKRIM ved Enheten for Finansiell etterretning gjerne imot tips. Dette kan rettes vår epost-adresse efe.okokrim@politiet.no