Linje

Om hvitvasking

Hva er hvitvasking

Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbar handling. For at utbyttet skal kunne tas i bruk av gjerningspersonene må det integreres i den legale økonomien. Formålet med hvitvasking er derfor å få det til å se ut som om utbyttet er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse. 

Hvordan foregår hvitvasking

For å skjule opprinnelsen til utbytte fra straffbar handling og integrere midlene i den legale økonomien benyttes mange ulike hvitvaskingsmetoder.  Men i utgangspunktet er det den samme prosessen som ligger til grunn.

Hvorfor bekjempe hvitvasking

Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er høyt prioritert i det internasjonale samfunn. Formålet er å beskytte det internasjonale finanssystemets integritet og stabilitet, undergrave finansiering av terrorisme, og gjøre det vanskeligere for kriminelle å sitte igjen med utbytte fra sine forbrytelser. 

Finansiering av terrorisme

Det er Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) som har terrorbekjempelse som kjernevirksomhet. PST peker på at myndighetene i Norge er nødt til å trekke opp grenser for hva slags virksomhet som skal regnes for terrorisme, noe som i norsk lov er gjort gjennom sikkerhetsloven § 3 og straffeloven § 131.

ØKOKRIM

Indikatorer på hvitvasking

Oppdaterte indikatorlister for de rapporteringspliktige er ferdigstilt, og formidlet til bransjeorganisasjonene.

ØKOKRIM