Linje

Finansiering av terrorisme

ØKOKRIM 08.01.2008

Det er Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) som har terrorbekjempelse som kjernevirksomhet. PST peker på at myndighetene i Norge er nødt til å trekke opp grenser for hva slags virksomhet som skal regnes for terrorisme, noe som i norsk lov er gjort gjennom sikkerhetsloven § 3 og straffeloven § 131.

Sikkerhetsloven § 3 nr. 5 definerer terrorhandlinger som "ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål."

 

Straffeloven § 131 henviser til en rekke andre paragrafer i straffeloven, og fastsetter at handlingene som disse paragrafene beskriver, skal straffes som terrorhandlinger når lovbruddet er begått i den hensikt å

  • forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
  • å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
  • å urettmessig tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.

Straffelovens §§ 133 gjør det også straffbart å etablere et forbund (avtale) med andre om å begå terrorhandling og straffelovens § 135 gjør det ulovlig å finansiere terrorisme.

 

Terrorhandlinger og støtte til terrorisme i utlandet er også straffbart i Norge.

 

For en videre diskusjon om begrepet terrorisme og aktuelt hjemmelsgrunnlag se  www.pst.politiet.no.

 

EFE og ØKOKRIM har spesifikt ansvar for behandling og formidling av finansiell etterretningsinformasjon som kan knyttes opp mot terrorfinansiering jamfør § 7 i hvitvaskingsloven. Finansiering i seg selv representerer ingen trussel – en trussel må vurderes i forhold til et individ eller en gruppes intensjon og kapasitet. Dette betyr at finansieringen må sees i sammenheng med andre variabler – eksempelvis et individ eller en gruppes uttalelser i media, rekruttering og tilgang på våpen. Dette innebærer at EFE samarbeider med PST, slik at politiet bedre kan forstå den trusselen terrorisme representer.

 

Lenker (aktive):