Mistanken trenger heller ikke være knyttet til formening om hvilken straffbar handling som eventuelt skulle være begått for at det skal oppstå undersøkelsesplikt.

Mistanken kan også helt eller delvis være begrunnet i forhold som ikke er knyttet til den konkrete transaksjonen. En transaksjon er i mange tilfeller i seg selv ikke mistenkelig, men kjennskap til kundens økonomiske stilling kan gjøre at man skjønner at pengene som transaksjonen gjelder ikke kan ha en lovlig kilde. Det mistenkelige forhold kan også være knyttet til en tredjepart.

 • Transaksjonen synes å mangle et legitimt formål.

Det kan eksempelvis være et oppdrag hvor pengesummen skal gå frem og tilbake mellom ulike konti innen en gitt tidsramme, at samme beløp går frem og tilbake mellom ulike institusjoner iht. et gitt oppdrag, og at en større sum splittes i flere mindre summer, men samles igjen på en ny konto.

 • Transaksjonen er usedvanlig stor eller kompleks, eller er uvanlig i forhold til kundens kjente forretningsmessige eller personlige transaksjoner.

Det blir her snakk om skjønn. En transaksjon kan være stor i forhold til én kunde, mens den er helt normal i forhold til en annen. Institusjonene må her nytte sine kunnskaper om den enkelte kunde. ”Kjenn-din-kunde”-prinsippet inngår her som helt sentralt.

 • Transaksjonen foretas til eller fra en kunde i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot hvitvasking eller terrorfinansiering.

Her må særlig aktsomhet vises i forhold til transaksjoner utenfor FATF-området. Det er grunn til å være særlig observante overfor transaksjoner med kunder eller institusjoner i land med strenge sekresjonsbestemmelser, som tilbyr høy avkastning og skattefritak. På www.fatf-gafi.org finnes en oversikt med informasjon om tiltak mot land og områder, som ikke samarbeider i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering (”NCCT Initiative”).

 • Transaksjonen på annen måte har en uvanlig karakter
 • Det blir her snakk om skjønn. Som eksempler nevnes:
 • Rask og ekstraordinær nedbetaling av lån med kontanter
 • Dersom det er et vesentlig misforhold mellom dokumentert betjeningsevne (inntekter, formue mv.) og lånebeløpet samt avtalte nedbetalingsbetingelser (ekstraordinær nedbetaling), kan det være en indikasjon på hvitvasking.
 • Bruk av bankremisser som stadig blir fornyet
 • Større vekslingsoperasjoner når gamle pengesedler blir ugyldige
 • Bruk av ukurante betalingsmidler i forhold til den underliggende operasjon
 • Store kontanttransaksjoner
 • Bruk av betalingskort, hvor uvanlig mange store transaksjoner finner sted over et kort tidsrom

Det er også grunn til å ha særskilt årvåkenhet rettet mot forretningsområder der det er lite eller ingen personkontakt med kunden.

De ovennevnte ”signalene” på mulig hvitvasking er ment som eksempler. Det er høyst sannsynlig flere eksempler. Dette er et område i stadig utvikling, og rapporteringspliktige må følge med på nye trender og metoder og innlemme disse i sine opplæringsprogrammer. FATF publiserer mange rapporter med informasjon om nye hvitvaskingsmetoder. Se FATFs hjemmesider for nærmere informasjon.