Rapporteringspliktige har plikt til å sende slike rapporter til ØKOKRIM dersom de får mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbyttet av en straffbar handling, og mistanken ikke blir avkreftet etter at nærmere undersøkelser er foretatt.

MT-rapport er ikke en anmeldelse

Oversendelse av en MT-rapport ikke er en politianmeldelse. Formålet med rapporteringsplikten er å gjøre det enklere å avdekke profittmotivert kriminalitet og å hindre at finansinstitusjoner og andre rapporteringspliktige misbrukes i hvitvaskingssammenheng.  De rapportene ØKOKRIM mottar, blir analysert ved Enheten for finansiell etterretning. Opplysningene i rapportene bearbeides for å gjøre dem tilgjengelig for sentrale og lokale politiorganer, andre kontrollmyndigheter, eller andre lands hvitvaskingsenheter. De bearbeidede opplysningene videreformidles så i form av etterretningsrapporter, analyser eller anmeldelser. Rapportene ØKOKRIM mottar fra rapporteringspliktige danner derfor et grunnlag for mulighetene til å kunne avdekke denne type kriminalitet. De impliserte i rapporten får ikke, og skal ikke ha, informasjon om at vedkommende er rapportert til EFE/ØKOKRIM. Det er først når det er åpnet straffesak og personen får status som mistenkt, at vedkommende får vite om at det foretas undersøkelser.