Det uttales i lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 72 (2002-2003) punkt 4.3.4.2) at begrepet transaksjon skal tolkes vidt, men at det samtidig ikke vil innebære enhver aktivitet. Begrepet omfatter for eksempel åpning av bankkonto og avtale om leie av bankboks, noe som i vanlig språkbruk ikke betegnes som transaksjoner. Det kan således være tale om en transaksjon selv om det ikke foretas en disposisjon over økonomiske midler. Det er ikke et vilkår at den rapporteringspliktige blir bedt om å delta i gjennomføringen av den aktuelle transaksjonen, for at rapporteringsplikten skal inntre.