Begrepet utbytte er ikke definert i loven, men i forarbeidene (Ot. prp. nr. 72 (2002-2003) punkt 4.3.4.2 første avsnitt) er det uttalt at begrepet skal forstås tilsvarende som etter heleri- og hvitvaskingsbestemmelsen i straffeloven § 317.

Straffeloven § 317 første ledd lyder:

”Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling, eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen, straffes for heleri med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som å yte bistand regnes blant annet det å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la investere utbyttet. Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som trer istedenfor utbyttet.”

I lovforarbeidene til bestemmelsen (Ot. prp. nr. 53 (1992-1993) side 24-25) uttales det:

”Med utbytte menes noe som har vært anskaffet ved en straffbar handling eller som på annen måte står i nær sammenheng med en straffbar handling. Eksempler på utbytte er tyvegods, penger fra ran, ulovlig importerte våpen eller ulovlig fanget vilt, eller inntekter av narkotikasalg, spionasje eller hallikvirksomhet.”

Det uttales videre:

”Ikke sjelden vil utbytte være penger. Men det kan også være fast eiendom, løsøre, en tjeneste, en fordring eller et immaterielt rettsgode.”

Det uttales også at begrepet utbytte er såpass vidt at det i alle fall vil kunne dekke enkelte tilfeller hvor en straffbar handling har ført til sparte utgifter. Det fremgår imidlertid av lovforarbeidene at utbytte ikke kan forstås synonymt med ”fordel”.

Med utbytte menes derfor et formuesgode som har vært fremskaffet ved en straffbar handling eller som på annen måte står i nær sammenheng med en straffbar handling. Det er uten betydning for rapporteringsplikt om utbyttet er blitt endret eller ombyttet.