Wienkonvensjonen

FNs Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Wienkonvensjonen) markerte startskuddet for internasjonale tiltak mot hvitvasking. Konvensjonen trådte i kraft i desember 1988 og var utformet for å bekjempe hvitvasking av penger fra narkotikahandel. Landene som signerte konvensjonen var enige om at hvitvasking måtte kriminaliseres, internasjonalt samarbeid måtte styrkes, og det måtte vedtas lover for å lette sporing, beslag og inndragning av svarte penger.

Basel-utvalget

For å fronte misbruk av finansinstitusjoner i hvitvaskingsøyemed utstedte Basel-komitéen for banktilsyn erklæringen Statement of principles on the prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money laundering i desember 1988. Basel-utvalget består av representanter fra sentralbankene og tilsynsmyndigheter fra G10-landene. I likhet med Wienkonvensjonen, fremheves behov for preventiv regulering av banksektoren ved å gjennomføre regler for kundeidentifisering, mistenkelige transaksjoner og oppbevaring av transaksjonsopplysninger, samt behov for samarbeid med rettshåndhevende myndigheter.

Palermokonvensjonen

Erkjennelsen av at globalisering av økonomien og utviklingen innen transport og kommunikasjonsteknologi ikke bare har skapt store muligheter sosialt og økonomisk, men også skapt store muligheter for organisert kriminalitet, var bakgrunnen for signering av FNs Convention against transnational Organized Crime i desember 2000. Konvensjonen representerer et vannskille i kampen mot organisert kriminalitet på grunnlag av å være det første rettslig bindende FN-instrumentet på kriminalitetsfronten. Deltagerne forpliktet seg til å oppta fire lovovertredelser; hvitvasking, deltagelse i en organisert kriminell gruppe, korrupsjon og hindring av etterforskning og rettsforfølgelse, i sine nasjonale lovverk. Motivene bak konvensjonen er økt internasjonalt samarbeid på vedrørende utlevering, juridisk bistand, overføring av straffesaker og felles etterforskning.