For å kunne spore hvem pengene kommer fra og hvor de skal, er det nødvendig å kunne følge pengestrømmene utover nasjonale landegrenser. Treghet i tradisjonelle politisystemer var en av årsakene til at FATF tilskyndet opprettelsen av Financial Intelligence Units (FIU-er), med det underliggende motiv at landene skulle forplikte seg til rask og gjensidig utveksling av finansiell etterretningsinformasjon.

Egmontgruppen ble opprettet i 1995 etter initiativ fra Belgia og USA som et nettverk av FIU-er, og er et samarbeidsnettverk for myndigheter som jobber for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Kjernen i samarbeidet er tilgang på – og utveksling av -finansiell etterretning på tvers av landegrenser, samt utveksle erfaring på nye hvitvaskingstrender og ny teknologi som er sårbar i hvitvaskingssammenheng. Per februar 2016 hadde Egmontgruppen 164 medlemmer.

Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM er Norges FIU. FIU-en mottar, analyserer og videreformidler rapporter om mistenkelige finansielle transaksjoner til politiet og relevante kontrollmyndigheter.

Egmontgruppen har ulike arbeidsgrupper som jobber med sine respektive tema. Disse omfatter en IT-gruppe, en operasjonell gruppe, en gruppe som tar seg av rettsmessige spørsmål, en opplæringsgruppe, og en bistandsgruppe. Mer informasjon om Egmont-samarbeidet finnes på www.egmontgroup.org.