Norges samarbeid med EU på dette området begynte med at Norge ratifiserte Europarådets konvensjon om hvitvasking, oppsporing, beslag og inndragning av utbytte av straffbare handlinger av 8. november 1990.

EUs 1. hvitvaskingsdirektiv

EUs rådsdirektiv 91/308/EØF av 10. juni 1991 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking. Reglene i direktivet ga grunnlaget for reglene om rapporteringsplikten i dagens hvitvaskingslov (disse reglene ble først tatt inn i Finansieringsvirksomhetsloven i 1994 som et ledd i å styrke og effektivisere tiltakene mot hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger)

EUs 2. hvitvaskingsdirektiv

EUs rådsdirektiv 2000/12/EF av 4. desember 2001 er en videreføring av det første hvitvaskingsdirektivet. Endringene medførte at Norge måtte endre sitt regelverk, noe som resulterte i ny hvitvaskingslov av 20. juni 2003, med ikrafttredelse den 1.1.2004.

EUs 3. hvitvaskingsdirektiv

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. I forbindelse med implementering av EUs 3. hvitvaskingsdirektiv har det kommet forslag om ny hvitvaskingslov med ny tilhørende forskrift om tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme, som er ment å erstatte eksisterende lov. De viktigste elementene fra dagens hvitvaskingslov videreføres:

  • Rapporteringspliktige skal identifisere kunder på grunnlag av gyldig legitimasjon
  • Undersøkelsesplikt ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til hvitvasking og terrorfinansiering
  • Rapporteringsplikt til Økokrim dersom mistanke ikke kan avkreftes

EUs 4. hvitvaskingsdirektiv kan leses og lastes ned her.