Financial Action Task Force (FATF) ble etablert av G7-landene i 1989 for å imøtekomme økt internasjonal bekymring i forbindelse med misbruk av finanssystemet i hvitvaskingsammenheng. FATF er et mellomstatlig organ bestående av 37  medlemmer, som setter internasjonale standarder for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

FATF jobber for å fremme implementering av nasjonal lovgivning både i medlemslandene og i andre land, og målet er å bidra til å avdekke og inndra svarte penger samt å erstatte finansiell diskresjon med gjennomsiktighet. Rammeverket for FATFs føringer er de 40 anbefalingene.

Kort oppsummert er budskapet i de 40 anbefalinger å:

 • Kriminalisere hvitvasking og vedta lover for å inndra utbytte av straffbar handling
 • Opprette regler for kundeidentifisering og oppbevaring av opplysninger hos finansinstitusjoner, og rette spesiell oppmerksomhet mot ny teknologi som understøtter anonymitet
 • Kreve at mistenkelige transaksjoner rapporteres til myndighetene
 • Sørge for forsvarlig kontroll og tilsyn med finansinstitusjoner
 • Sette forhåndsbetingelse for å bidra til effektivt internasjonalt samarbeid

Anbefalingene er basert på et underliggende prinsipp om gjennomsiktighet. De er utformet for universell anvendelse, og er generelle prinsipper som skal tilpasses rettssystemet i hvert land. Implementering og overholdelse av anbefalingene sikres ved å føre tilsyn med de enkelte landene og ved å tilby teknisk assistanse blant annet i form av rådgivning på lovfronten, og ved at det kontinuerlig foretas gjensidig evaluering av medlemslandenes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. I tillegg leverer hvert land statusrapporter om nye utfordringer, modus, teknologi og bransjer som er sårbare i hvitvaskingsøyemed.

Budskapet i FATFs anbefalinger går blant annet ut på å oppfordre alle lands regjeringer til å opprette finansielle etterretningsenheter (FIU) for å føre tilsyn med transaksjoner. Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM er Norges FIU. FIU-en mottar, analyserer og videreformidler informasjon om mistenkelige transaksjoner i henhold til regelverket. Formålet med dette er å sørge for effektiv utveksling av etterretningsinformasjon mellom finansinstitusjoner og politi- og påtalemyndigheter samt øvrige kontrollmyndigheter.

Som en del av det overordnede mål har FATF fremmet opprettelsen av regionale enheter som har ansvar for evalueringer av hvitvaskingstiltak og nye hvitvaskingstrender. Disse omfatter:

 • the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)
 • the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)
 • the Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL)
 • Intergovernmental Action Group Against Money Laundering in West Africa (GIABA)
 • the Financial Action Task Force on Money Laundering in South America (GAFISUD)
 • the Eastern and Southern African Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)

Plenarmøte 22. februar 2019 – Offisielle erklæringer vedrørende det enkelte land

Les mer på FATFs hjemmesider.