Offisiell erklæring fra FATF

The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som setter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT). For å beskytte det internasjonale finanssystemet mot risiko knyttet til hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/FT) og for å oppfordre til økt etterlevelse av AML/CFT-standardene har FATF identifisert jurisdiksjoner med strategiske mangler og samarbeider med disse jurisdiksjonene om å utbedre manglene, som utgjør en risiko for det internasjonale finanssystemet.

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF til organisasjonens medlemmer og andre jurisdiksjoner om å iverksette mottiltak for å beskytte det internasjonale finanssystemet mot den pågående og omfattende risikoen for hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/FT) som har opphav i Den demokratiske folkerepublikk Korea (DPRK):

Den demokratiske folkerepublikk Korea (DPRK)

FATF er fortsatt bekymret over at DPRK ikke har utbedret de betydelige manglene i landets innsats mot hvitvasking av penger og bekjempelse av terrorfinansiering (AML/CFT) og den alvorlige trusselen dette innebærer mot det internasjonale finanssystemets integritet. FATF oppfordrer DPRK på det sterkeste til umiddelbart og på en hensiktsmessig måte å utbedre manglene med hensyn til AML/CFT. I tillegg er FATF dypt bekymret over trusselen fra DPRKs ulovlige virksomhet knyttet til spredning og finansiering av masseødeleggelsesvåpen (WMD).

FATF står fast ved sin henstilling av 25. februar 2011 til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til å råde sine finansinstitusjoner til å følge spesielt nøye med på forretningsforbindelser og transaksjoner med DPRK, herunder nordkoreanske selskaper, finansinstitusjoner og deres stedfortredere. I tillegg til økt kontroll henstiller FATF til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til å iverksette effektive mottiltak og målrettede økonomiske sanksjoner i tråd med gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd for å beskytte sin egen finanssektor mot risiko for hvitvasking av penger, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen (ML/FT/PF) som har opphav i Den demokratiske folkerepublikk Korea. Jurisdiksjonene bør treffe nødvendige tiltak for å stenge nordkoreanske bankers filialer, datterselskaper og representasjonskontorer på sitt territorium samt avslutte korrespondentforbindelser med banker i DPRK der dette er nødvendig som følge av gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd.

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF til organisasjonens medlemmer og andre jurisdiksjoner om å intensivere sine kontrolltiltak proporsjonalt med den risiko som har opphav i den aktuelle jurisdiksjonen:

Iran

I juni 2016 noterte FATF med tilfredshet Irans forpliktelse på høyt politisk nivå til å utbedre sine strategiske mangler i arbeidet for å bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT) samt landets beslutning om å be om faglig bistand til å gjennomføre sin handlingsplan. Ettersom Iran har forpliktet seg politisk som angitt og truffet nødvendige tiltak, besluttet FATF i november 2017 å videreføre opphevingen av mottiltakene.

Siden november 2017 har Iran innført et system for deklarering av kontanter og fremmet utkast til endring av landets hvitvaskings- og terrorfinansieringslovgivning. Fristen for å iverksette Irans handlingsplan er nå utløpt, uten at tiltakene angitt i planen i all hovedsak er fullført. Iran bør gjennomføre tiltakene som gjenstår på handlingsplanen, fullt ut, herunder ved 1) i tilstrekkelig grad å kriminalisere terrorfinansiering, blant annet ved å fjerne unntaket for utvalgte grupper «som har som mål å bringe utenlandsk okkupasjon, kolonialisme og rasisme til opphør», 2) å kartlegge og fryse aktiva som tilhører terrorister, i tråd med gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, 3) å sørge for et egnet og gjennomførbart system for kundekontroll, 4) å sikre Irans enhet for økonomisk etterretning full uavhengighet, og kreve at det fremlegges rapport om mistenkelige transaksjoner (STR) ved forsøk på transaksjoner, 5) å dokumentere hvordan myndighetene identifiserer og sanksjonerer mot uautoriserte leverandører av penge-/verdioverføringstjenester, 6) å ratifisere og gjennomføre FN-konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og den internasjonale konvensjonen om bekjempelse av finansiering av terrorisme, og avklare i hvilken grad landet er i stand til å yte gjensidig juridisk bistand, 7) å påse at finansinstitusjoner kontrollerer at telegrafiske overføringer inneholder fullstendige opplysninger om avsender og mottaker, 8) å utvide straffereaksjonsformene ved overtredelse av hvitvaskingsloven og 9) å sørge for egnet lovgivning og egnede prosedyrer som hjemler adgang til å konfiskere eiendom av tilsvarende verdi.

Ettersom Iran har liggende lovutkast til behandling i parlamentet, har FATF på sitt møte denne uken besluttet at opphevingen av mottiltakene skal videreføres. Avhengig av om Iran kan vise til fremgang med hensyn til å gjennomføre handlingsplanen, vil FATF treffe ytterligere tiltak i juni 2018. FATF forventer at Iran snarest fortsetter på reformveien og sørger for at alle gjenværende tiltak på handlingsplanen gjennomføres, ved å fullføre og iverksette de nødvendige reformene for å bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering, og ved særlig å vedta nødvendig lovgivning.

Iran vil bli omfattet av FATFs offisielle erklæring inntil handlingsplanen er gjennomført i sin helhet. Inntil Iran har gjennomført de tiltakene som kreves for å utbedre manglene angitt i handlingsplanen, vil FATF fortsatt nære bekymring for risikoen for terrorfinansiering som har opphav i Iran, og over trusselen dette innebærer mot det internasjonale finanssystemet. FATF henstiller derfor til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til fortsatt å råde sine nasjonale finansinstitusjoner til å være spesielt aktpågivende med hensyn til forretningsforbindelser og transaksjoner med fysiske og juridiske personer fra Iran, i tråd med FATFs anbefaling nr. 19.

Mer informasjon: