Formålet er å beskytte det internasjonale finanssystemets integritet og stabilitet, undergrave finansiering av terrorisme, og gjøre det vanskeligere for kriminelle å sitte igjen med utbytte fra sine forbrytelser.

Hvitvasking er ikke et nytt fenomen, men har endret seg i form av økt omfang og flere fremgangsmåter. Metodene som benyttes blir stadig mer kompliserte og organiserte og utgjør et alvorlig samfunnsproblem. Lovbryterne utnytter finanssystemet for å infiltrere sin virksomhet i den lovlige økonomien. Bekjempelse og forebygging av hvitvasking er derfor viktig i arbeidet mot økonomisk og organisert kriminalitet.

Hvitvasking skader virksomhetens omdømme

Handels- og finanssystemet er sårbart i hvitvaskingssammenheng. Finansmarkedets integritet hviler på antagelsen om at markedet fungerer innenfor rammene av høye profesjonelle, rettslige og etiske standarder. Omdømme er en svært viktig parameter her. Dersom en virksomhet involveres i hvitvasking, enten i form av at ansatte har latt seg bestikke, eller ved at virksomheten ikke har stilt spørsmål ved midlenes opprinnelse, skader dette både den enkelte virksomhet og bransjens omdømme. Bekjempelse av hvitvasking bidrar dermed til å beskytte virksomheten mot å bli misbrukt av kriminelle. Ved å ha gode rutiner for risikohåndtering beskyttes også virksomhetens ansatte.

Konsekvenser for økonomisk utvikling

Ujevn regulering av handels- og finansinstitusjoner på tvers av landegrensene utnyttes av aktører som driver med hvitvasking. Et par tastetrykk kan flytte enorme pengesummer i løpet av sekunder, ofte til skatteparadiser eller finanssentre som tilbyr anonyme kundeforhold. Det gjør det vanskeligere for myndigheter å spore penger som stammer fra kriminalitet. For å sikre et forretningsvennlig miljø, som er en betingelse for bærekraftig økonomisk utvikling, er det viktig å forhindre at ulike lands finanssektor taper kontroll til kriminelle. Hvitvasking utgjør en risiko for stabiliteten i finanssystemet, bidrar til forstyrrelser i internasjonale kapitalstrømmer, og underminerer hele den legale økonomien. Men de økonomiske konsekvensene er ikke de eneste bekymringene.

Mangel på synlige ofre

Det er sagt at hvitvasking som regel ikke har noen direkte synlige ofre, men dette må ses i sammenheng med ofte er underliggende voldelig kriminalitet. Hvitvasking har ofte tette koblinger til transnasjonal organisert kriminalitet, som narkotikatrafikk, våpensmugling, smugling av kvinner og barn til prostitusjon og hallikvirksomhet, internasjonal terrorisme og korrupsjon, og dette er gjensidig forsterkende fenomener.

Hvitvasking er fellesnevneren for disse fenomenene i den forstand at verdiene som genereres stammer fra en straffbar handling, samtidig som det skapes et grunnlag for å opprettholde denne type kriminalitet. Hvitvasking oppmuntrer dermed til å forsterke kriminelles posisjon i form av fortsatt kriminalitet fordi svarte penger kan brukes og reinvesteres i lovlig virksomhet. Ved å følge pengespor og fokusere på inndragning kan myndighetene i samarbeid med næringslivet bidra til å undergrave økonomisk kriminalitet og dermed også begrense utbredelse av annen organisert kriminalitet.

Rammer enkeltindivider

Hvitvasking har som regel ingen synlige ofre, men enkeltpersoner rammes også indirekte. Hvitvasking bidrar blant annet til reduserte skatteinntekter og svekker statens kontroll med økonomien. Når pengene som skal komme skattebetalerne til gode havner i kriminelle hender, forringes velferdsstatens grunnpilar. Dette svekker folks rettsoppfatning.